Byplanlegging for truede sjøfugler

Inviter til en litt annerledes byvandring. Lær om sjøfuglenes trekk til urbane områder og hvordan bedre legge til rette for sameksistens.

Utrydningstruede sjøfugler
Sjøfugl er en helt sentral del av vår kystkultur, men på grunn av klima-endringer er sjøfuglbestandene nå truet. Det er derfor satt igangsatt en rekke ulike prosjekter for å bedre hekkesituasjonen for sjøfugl som søker urban beskyttelse i hekkesesongen.

Krykjehotell

Et av initiativene er bygging av ulike hekkehotell (som vist på bildet). Hotellene kommer i mange forskjellige former og formater, og er plassert i forskjellige miljøer, for å identifisere hvor fuglene trives best.

Vi inviterer til en byvandring hvor vi besøker de ulike krykkjehotellene. Her kan du bidra med å kartlegge, observerer og registrerer antall hekkende fuglepar, antall reir, nye reir, antall egg og antall unger.

Nye perspektiver
Nyervervet kunnskap gir nye perspektiver som igjen leder til nye spørsmål. Vi tar derfor turen til Polaria, et arktisk opplevelsessenter. Polaria har i oppgave å formidle forskning som utføres på Framsenteret, et nordområdesenter for klima og miljøforskning.

«Kunnskap om sammenhenger i naturen er nødvendig for å forstå hvordan vi mennesker er med på å påvirke den. Naturfaglig kompetanse kan bidra til at vi finner løsninger for å begrense klimautfordringene, bevare biologisk mangfold og forvalte jordas naturressurser på en bærekraftig måte.» 

Kunnskapsløftet 2020, naturfag

Regenerativ turisme
Delte samfunnsvitenskapelig prosjektet tar sikte på seg å forske på de urbane krykjene for på den måten finne løsninger og tiltak som kan fungerer for alle som ønsker å bruke bysentrum.

Detaljer:

  • Varighet: ca. 4 timer
  • Oppmøte: Tromsø sentrum
  • Pris inkl. lunsj, inngangsbilletter, guide og formidling
  • Pris fra kr 1 850,-

Andre opplvelser for kunnskapspåfyll: