Norge har fått en nasjonal arrangementsstrategi

En nasjonal arrangementsstrategi skal gjøre Norge til et mer bærekraftig og innovativt arrangørland.

I 2019 lanserte Innovasjon Norge nasjonal Arrangementsstrategi 2020 – 2030: Norge som bærekraftig og innovativt arrangørland.  Strategien tar utgangspunkt i hvordan Norge kan tiltrekke seg internasjonale idretts- og kulturarrangementer som kan gi grunnlag for økt verdiskaping i reiselivsnæringen. Også i regjeringens strategi for Kultur og Reiseliv (2019) fremheves behovet for å utløse synergieffektene mellom arrangementer og Norge som reisemål.

Strategien har som mål å skape vekst, samhandling og positive synergier mellom kultur, idrett, og næringsliv. Den skal bidra til at Norge og norske aktører får maksimalt igjen for å være vertskap for ulike festivaler, mesterskap og andre arrangementer i hele landet. Den skal også gjøre Norge og norske aktører mer attraktive som vertskap internasjonalt, i kampen om å tiltrekke seg større internasjonale arrangementer

At arrangementer er viktig for reiselivsnæringen er hevet over enhver tvil. Det ble også bekreftet da Innovasjon Norge som del av Turistundersøkelsen 2019 spurte et representativt utvalg norske og utenlandske ferie- og forretningsreisende om deltakelse på et sportsarrangement eller kulturelt arrangement var del av reisen i Norge. Hele 19 prosent svarte ja. 

Hvorfor satse på arrangementer?

Arrangementer bidrar til verdiskaping i norsk økonomi og regional utvikling.

Arrangementer kan føre til økt turisme og mer aktivitet i reiselivsnæringen. Arrangementer kan bidra til å samle ulike sektorer rundt felles målsettinger og dermed motivere til mer effektivsamhandling mellom disse, også i andre sammenhenger.

Arrangementer kan gi flere tilreisende til en region, og bidrar slik til sesongutvikling, lønnsomhet og arbeidsplasser i reiselivsnæringen og for lokale leverandører. Varer og tjenester kjøpes ofte lokalt for å kunne gjennomføre arrangementet. Arrangementer kan gi økt samhandling mellom lokale aktører, og skaper ofte et stort engasjement, og de kan bidra til stedsutvikling i form av merkevarebygging.

Innovasjon og bærekraft

Innovasjon og bærekraft er valgt ut som strategiske prioriteringer.

Ved å benytte idrett- og kulturarrangement som en plattform for å fremme innovasjon, kan Norge posisjoneres internasjonalt som et innovativt land, og stimulere og oppmuntre til ytterligere innovasjon nasjonalt. I tillegg kan innovasjon tilføre enkeltarrangører og deres samarbeidspartnere langvarige og verdifulle gevinster. 

Bærekraftig utvikling defineres som «utvikling som imøtekommer behovene til dagens generasjon uten å redusere mulighetene for kommende generasjoner til å dekke sine behov» (Brundtlandrapporten, 1987). Mange arrangører i Norge jobber aktivt med bærekraftperspektivet og det er en økt bevisstgjøring om at bærekraft innebærer både økonomi, samfunn og miljø. Samtidig er nok mange arrangører mest opptatt av den tekniske gjennomføringen av sitt arrangement og å oppnå gode økonomiske resultater. Arrangører bør oppfordres til å se til FNs Bærekraftsmål som et verktøy for å videreutvikle sitt eget arrangement.

FNs bærekraftsmål

FNs bærekraftsmålStrategien er ment som en rettesnor for arrangører og destinasjoner som jobber med å tiltrekke nye arrangement og videreutvikle de eksisterende. Den har som mål å skape vekst, samhandling og positive synergier mellom kultur, idrett og næringsliv. Den skal bidra til at Norge og norske aktører får maksimalt igjen for å være vertskap for ulike festivaler, mesterskap og andre arrangementer i hele landet. Den skal også gjøre Norge og norske aktører mer attraktive som vertskap internasjonalt, i kampen om å tiltrekke seg større internasjonale arrangementer.